Over ons

Wij zijn betrouw­ba­re vak­man­nen, die mee­den­ken en de juiste oplos­sin­gen aan­dra­gen. Door kennis, ser­vi­ce­ge­richt werken, cre­a­tief denken, en secuur werken. En ook door met de juiste mate­ri­a­len te werken, zorgen dat we iedere klus die we aan­ne­men zo zorg­vul­dig moge­lijk afwer­ken en stre­ven naar tevre­den­heid van onze klanten.

Sloop en Klus­be­drijf Alkmaar is een flexi­bel bedrijf dat u kan helpen bij het uit­voe­ren van diver­se uit­een­lo­pen­de klus­sen.  Soms gaat het om inci­den­te­le klus­sen of voor een aantal vaste uren per week. Sloop en Klus­be­drijf Alkmaar kan u hier­bij van dienst zijn.

 We kunnen aller­lei reparatie‑, onderhouds‑, sloop- of mon­ta­ge­werk­zaam­he­den voor u uit­voe­ren die u binnen of rondom uw woning of bedrijfs­pand heeft.

Waarom Sloop en Klus­be­drijf Alkmaar?

Kiest u voor ons , dan kiest u voor:

  • Één aan­spreek­punt
  • Prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding
  • Dui­de­lijk­heid
  • Nette afwer­king
  • Ade­qua­te service 
  • Afspraak = afspraak

Onze Werk­wij­ze

1. Afspraak

Geen klus is het­zelf­de, en daarom is het belang­rijk om langs te komen of uit­ge­breid met elkaar in gesprek te gaan om samen te kijken wat uw wensen zijn en wat onze moge­lijk­he­den hierin zijn. Hier zitten er geen kosten aan verbonden. 

2. Offer­te

Nadat wij elkaar hebben gespro­ken, of het pro­ject hebben gezien, dan stel ik een offer­te op voor u.  U kunt hier binnen 1 week op reageren. 

3. Klus

Als u akkoord gaat met de offer­te, dan plan­nen we samen de afspra­ken in omtrent data en tijd. U krijgt hier­voor een opdracht­be­ves­ti­ging per mail. 

4. Ople­ve­ring

Wan­neer de klus klaar is bespre­ken we of alles naar wens is en of er even­tu­eel nog andere vragen zijn die we kunnen oppakken. 

Gega­ran­deer­de Tevredenheid

Omdat wij zeker zijn van onze vak­kun­dig­heid durven wij tevre­den­heid te garan­de­ren. Wij stop­pen pas als u tevre­den bent!

Alles­kun­ners

Wij zijn échte alles­kun­ners die voor geen enkele klus terug­dein­zen. Klus­sen (en slopen) zit in ons bloed en dit laten wij dan ook maar al te graag aan u zien.

Gratis con­sul­ta­tie

Wij zullen u altijd eerst een gratis con­sul­ta­tie geven waarna een vrij­blij­ven­de offer­te volgt. Mocht u toch niet voor ons kiezen heeft u abso­luut geen enkele kosten.

 Wij zijn 24/7! beschikbaar!

Neem con­tact met ons op om een vrij­blij­ven­de offer­te te ont­van­gen voor uw klus.

Wij zijn altijd tele­fo­nisch beschik­baar: 06–48 38 65 18