Pri­va­cy Policy

Per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt. Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
— Telefoonnummer
— E‑mailadres
— Gege­vens over uw acti­vi­tei­ten op onze website

Bij­zon­de­re en/of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken

Onze web­si­te en/of dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len over web­si­te­be­zoe­kers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toe­stem­ming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de online acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld worden zonder ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als u er van over­tuigd bent dat wij zonder die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens hebben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via info@skalkmaar.nl, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens verwerken

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:
– U te kunnen bellen of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kunnen voeren

Geau­to­ma­ti­seer­de besluitvorming

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar neemt niet op basis van geau­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen beslui­ten over zaken die (aan­zien­lij­ke) gevol­gen kunnen hebben voor per­so­nen. Het gaat hier om beslui­ten die worden geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zonder dat daar een mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar) tussen zit. Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar gebruikt de vol­gen­de computerprogramma’s of ‑sys­te­men: Hos­tings­er­ver en Mai­lings­er­ver. Hier­bij wordt gebruik gemaakt van bevei­lig­de tech­nie­ken om inbra­ken te voor­ko­men waar mogelijk.

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens bewaren

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te rea­li­se­ren waar­voor uw gege­vens worden ver­za­meld. Wij han­te­ren de vol­gen­de bewaar­ter­mij­nen voor de vol­gen­de (cate­go­rie­ën) van persoonsgegevens:

Voor ‑en ach­ter­naam, Tele­foon­num­mer en e‑mailadres worden ver­wij­derd zodra u de keuze maakt geen klant te worden/blijven (en u ook geen open­staan­de fac­tu­ren meer heeft bij ons).

Delen van per­soons­ge­ge­vens met derden

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar ver­strekt uit­slui­tend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke verplichting.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij gebruiken

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar gebruikt alleen tech­ni­sche en func­ti­o­ne­le coo­kies. En ana­ly­ti­sche coo­kies die geen inbreuk maken op uw pri­va­cy. Een cookie is een klein tekst­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op uw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en uw gebruiks­ge­mak. Ze zorgen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kunnen wij hier­mee onze web­si­te opti­ma­li­se­ren. U kunt zich afmel­den voor coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eerder is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van uw brow­ser verwijderen.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar en heeft u het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u genoem­de orga­ni­sa­tie, te sturen. U kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van uw toe­stem­ming of bezwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens sturen naar info@skalkmaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van uw pri­va­cy. We rea­ge­ren zo snel moge­lijk, maar binnen vier weken, op uw ver­zoek. Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar wil u er tevens op wijzen dat u de moge­lijk­heid heeft om een klacht in te dienen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens beveiligen

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met onze klan­ten­ser­vi­ce of via info@skalkmaar.nl

Google Ana­ly­tics

Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar maakt gebruik van Google Ana­ly­tics om onze dien­sten te opti­ma­li­se­ren. Hier worden geen per­soons­ge­bon­den gege­vens bij opge­sla­gen zoals IP adressen.